L e o n a r d o F a v i o ~ Top Latin Songs Compilation 2022, Best Latino Mix 2022, Best Latino Pop

0 vistas
Juan Benítez
Juan Benítez
16 Jun 2024

L e o n a r d o F a v i o ~ Top Latin Songs Compilation 2022, Best Latino Mix 2022, Best Latino Pop

Thank you for watching, Hope you will enjoy this video!
You can watch the latest video here: https://bit.ly/48ZicAp
Please Subscribe my channel: https://bit.ly/4ahYPmW

[00:00:00] - 01. D̲i̲̲ng D̲o̲̲ng, E̲̲̲sta̲̲s C̲o̲̲sa̲̲s D̲e̲̲l A̲̲̲mo̲̲r
[00:03:30] - 02. O̲̲̲ Q̲u̲̲i̲̲zá S̲i̲̲mple̲̲me̲̲nte̲̲ L̲e̲̲ R̲e̲̲ga̲̲le̲̲ U̲̲̲na̲̲ R̲o̲̲sa̲̲
[00:06:49] - 03. E̲̲̲lla̲̲...e̲̲lla̲̲ Y̲a̲̲ M̲e̲̲ O̲̲̲lvi̲̲dó, Y̲o̲̲ L̲a̲̲ R̲e̲̲cu̲̲e̲̲rdo̲̲
[00:10:29] - 04. L̲a̲̲ R̲u̲̲bi̲̲a̲̲ D̲e̲̲l C̲a̲̲ba̲̲re̲̲t
[00:13:08] - 05. F̲u̲̲i̲̲ste̲̲ M̲ía̲̲ U̲̲̲n V̲e̲̲ra̲̲no̲̲
[00:15:53] - 06. L̲a̲̲ F̲o̲̲to̲̲ D̲e̲̲ C̲a̲̲rne̲̲t
[00:19:11] - 07. M̲i̲̲ T̲ri̲̲ste̲̲za̲̲
[00:21:18] - 08. Q̲u̲̲i̲̲e̲̲ro̲̲ A̲̲̲pre̲̲nde̲̲r D̲e̲̲ M̲e̲̲mo̲̲ri̲̲a̲̲
[00:24:40] - 09. N̲i̲̲ E̲̲̲l C̲la̲̲ve̲̲l, N̲i̲̲ L̲a̲̲ R̲o̲̲sa̲̲
[00:28:03] - 10. M̲i̲̲ T̲ri̲̲ste̲̲za̲̲

#LeonardoFavio #latinmusic #latinopop #latinmix #latinjazz

Tags:
latino music, best latino songs, música latina, mexican songs, spanish songs, música latina pop songs, latin dance music, brazillian music, latino pop song, latin mix, latin christmas music, latin grammy 2022, latin american music, latin jazz music, best latin song

Mostrar más

0 Comentarios Ordenar por

No se encontraron comentarios

Hasta la próxima